قفل های اوننو (ONNO)
حراس=تی ه=ای سیستم سازی هماهنگ با )ONNO( اوننوو نموده ادغام باهم را ها شرکت و سازمانها تکنولوژیکی
.میدهد ارائه را ای =مبتکرانه های حل راهمی انجام را خدماتی ،ها روش مؤثرترین و =ترین دقیق با
می =ارائ=ه خ=ود تج=اری شرکای به ،رقابت امکان که دهد.دهدبا و موثر بصورت ،خود نگهداری بروز با )ONNO( اوننوک=ه خ=ود ک=ارآزموده کارمن=دان و فروش=ندگان همک=اریآوری فن ب=ا همگ=ام ،ان=د داش=ته ب=االئی عملک=رد همیشهک==رده معرفی خالقانه کارهای =دادن نشان با را خود ،روزی=ک ب=ه تب=دیل ،کارآم=د ان=رژی و زم=ان از اس=تفاده ب=ا وزیس=ت محی=ط ب=ه حس=اس و اعتماد قابل و پویا شرکت
. است گردیدهک==ه حالی در ،امنییت – زیست محیط – انسان ، ONNOمی ط=راحی ام=نیت مح=ور در را ای خالقان=ه =محص=والتو انسان زندگی ، انسان سالمت اولویت به معتقد ،نمایددرک ب=ا ، ONNO .میباش=د شرایط همه در زندگی ایمنیب=ه پاسخگویی ضمن ، آینده و امروز شرایط از ای حرفهو نم=وده ارزی=ابی ،را اس=ت موج=ود ک=ه آنچ=ه هر ،نیازهامی ف==راهم زن==دگی فضاهای در را آن از استفاده راهکار
.نمایداعتماد قابل ، رقابتی کامال شرکت یک دارد قصد ONNO.باشد بخش این در پیشرو و پویا ،

قفل اوننو (ONNO) از گذشته تا امروز

 • شجاعت
  ما محصولات ایده آل و کارآ را با ایده های نوآورانه ارئه می نماییم.
 • اعتماد
  ما محصولاتی را ارئه می دهیم که بدون به خطر انداختن امنیت ، زندگی را آسان تر می کنند.
 • ایجاد تفاوت
  ما راه حل هایی ارائه می دهیم که ، با تغییراتی که باعث ارزش افزوده میشوند، تفاوت ایجاد می کنند.
 • راه حل محوری
  ما با دانش و تجربه خود انتظارات مشتری را کاملاً برآورده می کنیم.

منابع ما