کارمندانی که در محل کار استخدام میشوند نیز مشمول “مدیریت و دریافت کارت پرسنلی می شوند که برای ایشان تعریف شده است. 

1

کارمند با نشان دادن کارت پرسنل خود وارد محوطه گیت ورودی محل کار می شود. 

2

کارمند با کشیدن کارت کارمندی در کافه ای که برای استراحت می رود ، پرداخت خود را به راحتی انجام می دهد. علاوه بر این، این خرید که توسط کارت انجام شده در موجودی انبار بصورت خودکار اعمال میشود. 

4

بعد از قرار دادن وسایل خود در کمد ، کارکنان قفل را با نشان دادن کارت به قفل روی کمد، قفل می کنند. 

3

اگر کارمندی با کارتی که وزنی نداشته و باری را به وی تحمیل نمی کند،وارد محل کار شود، چنانچه در زمان خروج یادش رفته باشد که کدام کمد را در اختیار گرفته است، می تواند با نشان دادن کارت به دستگاه خواننده نصب شده بر روی دیوار، شماره کمد را ببیند. 

5

دستگاه خواننده نصب شده بر روی دیوار، شماره کمد کارت مشخص شده را روی صفحه ، به کارمند نشان می دهد. 

6

برای رفتن به منزل و زمانی که کارمند میخواهد خارج شود، با نشان دادن کارت کارمندی به دستگاه براحتی و با امنییت میتواند خارج شود.