دانشجوئی که در مدرسه ثبت نام کرده است به امور دانشجوئی می رود و کارت دانشجوئی را که برای او تعریف شده است دریافت می کند 

1

دانشجو با کارت دانشجوئی، وارد گیت ورودی مدرسه می شود. 

2

دانشجو می تواند به راحتی با نشان دادن کارت دانشجوئی در ناهارخوری که برای صرف غذا می رود ، حساب خود را پرداخت کندعلاوه بر این، این خرید که توسط کارت دانشجوئی انجام شده در موجودی انبار بصورت خودکار اعمال میشود. 

4

بعد از گذاشتن وسایل خود در قفسه ، دانشجو با نشان دادن کارت خود به قفل، درب را قفل می کند. 

3

هنگامی که دانشجو با کارت دانشجوئی که وزنی نداشته و باری را به وی تحمیل نمی کند،وارد کلاس شود، چناننچه در زمان خروج یادش رفته باشد که کدام کمد را در اختیار گرفته است، می تواند با نشان دادن کارت دانشجوئی به دستگاه خواننده نصب شده بر روی دیوار، شماره کمد را ببیند. 

5

دستگاه خواننده نصب شده بر روی دیوار، شماره کمد کارت مشخص شده را روی صفحه ، به دانشجو نشان می دهد. 

6

برای رفتن به منزل و زمانی که دانشجو میخواهد خارج شود، با نشان دادن کارت به دستگاه براحتی و با امنییت میتواند خارج شود.