بند ONNO ON5010 IB (جا کلیدی)

ONNO ON5010 IBR (رنگ قرمز) ONNO ON5011 IBB (رنگ آبی) ONNO ON5012 IBY (رنگ زرد) ONNO ON5013 IBO (رنگ نارنجی) ONNO ON5014 IBP (رنگ صورتی) 

ویژگی های محصول