اعضایی که برای انجام فعالییت به سالن میروند، ابتدا به قسمت پذیرش مراجعه پکرده و دستبند الکترونیکی اختصاصی خود را جهت پرداخت هزینه‌ها دریافت می‌نمایند. 

1

عضو، دستبند دست خود را می گیرد و با خوانده شدن اطلاعات دستبند، وارد سالن می شود 

2

عضوی که به اتاق رختکن می رود با خواندن شماره دستبند، کمد را مشخص نموده و باز می نماید، سپس بوسیله دستبند دوباره درب را قفل می نماید 

4

هنگامی که عضو تمام خریدهای مورد نیاز خود را انجام داد، با دستبند پرداخت خود را به سهولت انجام میدهد. علاوه بر این، این خرید که توسط دستبند انجام شده در موجودی انبار بصورت خودکار اعمال میشود. 

3

هنگامی که عضو فعالیت خود را با دستبندی  انجام می دهد که وزنی نداشته و باری را به وی تحمیل نمی کند، وقتی به اتاق رختکن می رود، اگر فراموش کرده باشد که کدام کمد را در اختیار گرفته است، می تواند با نشان دادن دستبند به دستگاه خواننده نصب شده بر روی دیوار، شماره کمد را ببیند. 

5

دستگاه خواننده نصب شده بر روی دیوار، شماره کمد دستبند مشخص شده را روی صفحه ، به عضو نشان می دهد. 

6

زمانیکه کار به اتمام رسید، عضو به سمت اتاق انتظار آمده و دستبند را تحویل میدهد. شخص مجازی که دستبند را تحویل میگیرد، هزینه ها و کلیه جزئیات دیگر را مشاهده نموده و اقدامات لازم را انجام می دهد.